Логопедична литература

За КАТАЛОГ на книгите НАЛИЧНИ в издателството кликнете върху този надпис

Автор Анна Манолева, цена 20 лв. Korica AUTISM Anna Manoleva 20 lv_3

Настоящата книга е авторска разработка за развиване на социално-комуникативна компетентност при децата с аутизъм и сходни комуникативни нарушения, базирана на специализиран практически опит. Наръчникът описва 8-стъпков модел за развитие на уменията за общуване и комуникация при тази група деца. Първата част от модела показва как стъпка по стъпка възрастните да стимулират общуването с децата, когато те не могат да говорят, а втората част от модела показва как могат да се подобрят комуникативните умения на децата, които вече говорят.

Това помагало е своеобразна помощ за родителите в борбата с предизикателствата по пътя на отглеждане на техните деца и методическо ръководство за специалистите, които ги подкрепят. Това е практическа книга, която включва различни стратегии, идеи и предложения, които да насочат възрастните в адаптиране начина, по който общуват с децата с аутизъм и нарушения в общуването, така че да им помогнат да се научат да взаимодействат по-успешно и пълноценно с другите.

Наръчникът е предназначен за родители на деца с аутистични и сходни комуникативни нарушения, и за специалисти, работещи с тях, но той може успешно да се използва от всички, които насочват своя интерес, усилия и професионализъм към това да подобрят и развият уменията за общуване и комуникация на децата със специфични нарушения.

Автор д-р Росица Йосифова, цена 22.00 лв.

СЪДЪРЖАНИЕ:

УВОД
Първа глава
ПСИХОМОТОРНО, ЗРИТЕЛНО И КОМУНИКАТИВНО РАЗВИТИЕ В РАННАТА ОНТОГЕНЕЗА:
– Паралелизъм или причинно-следствени отношения?
– Ранното психомоторно развитие
– Навременен контрол на главата
– Оро-дигитално манипулиране на предмети
– Орално манипулиране на предмети
– Дигитално манипулиране на предмети
– Сядане или седеж (6-8,5 м.)
– Лазене (7-9 м.)
– Изправяне (10-12 м.) и прохождане (11-15 м.)
– Ранното посочване
– Ранните разпознавателни жестове „(recognitory gestures)“ или играта „на ужким“
– Зрителните функции
– Двигателни функции на окото и рефракция
– Сензорни зрителни функции (ICF b210); качество на образа (ICF b2102)
– Формено зрение
– Зрителна острота
– Периферно зрение, периферна зрителна острота, зрително поле (ICF b2101)
– Периферно зрение
– Зрително поле
– Двуочно (бинокулярно) зрение (ICF b21000-21003)
– Кортикално процесиране на зрителната информация
– Форма, цвят и текстура на обекта: Инферотемпорална кора (долна част на темпоралния дял)
– Пространствени характеристики на обекта – локализация, ориентация, размер, движение: Париетален дял на кората
– Споделено внимание (съвместна референция), самоназоваване, пространство и време
– Споделено внимание
– Кога следването с очи придобива комуникативен смисъл?
– Разпознаване на лица
– Сакади и фиксационен (зрително-моторен) рефлекс
– Навлизане в самостоятелната референция, първи думи и „смесен синтаксис“
Обобщение
– Развитие на схемата на собственото тяло и самоназоваване
– Пространствени референциални рамки
– Онтогенеза на лексикализацията на телесните равнини
– Структура и семантика на трансверзалната ос „горе“/„долу“
– Структура и семантика на короналната ос „пред“/„зад“
– Темпорални референциални рамки
– Овладяване на цикличните понятия „вчера“ и „утре“ в онтогенезата
– Симетрия или асиметрия на пространството и времето
– Когнитивни условия за появата на абстрактните думи
Втора глава
НАРУШЕНИЯ НА ПСИХОМОТОРНОТО РАЗВИТИЕ И НА ЗРИТЕЛНИТЕ ФУНКЦИИ В РАННА ДЕТСКА ВЪЗРАСТ КОМОРБИДНОСТ НА ПСИХОМОТОРНИ, ЗРИТЕЛНИ И ЕЗИКОВИ НАРУШЕНИЯ
– Нарушения на психомоторното развитие
– Терминологично разнообразие
– Праксисни, неврологични и дискретни неврологични увреди
– Диспраксия на развитието
Обобщение
– Нарушения на зрителните функции; проблемът за сниженото зрение в логопедията
– Патологични промени на централната зрителна острота
– Патологични промени на периферната зрителна острота
– Патология на двуочното (бинокулярното) зрение
– Нарушения на кортикалното процесиране на зрителната
– информация (кортикални зрителни нарушения (CVI)
Обобщение
– Езиковите нарушения и нарушенията на двигателните и зрителните функции: коморбидност или „придружаваща“ симптоматика?
– „Придружаващите“ симптоми
– Изоставане в ранното психомоторно развитие и реч
– Праксис и реч
– Нарушения на схемата на тялото, дефицити в структурирането на пространството и времето и отражението им в речта – Късна поява на речта и снижена речева продукция
– Компенсаторно развитие на речта, говорно изобилие и вербализъм
– Влияе ли „схемата на тялото“ върху синтактичните способности, самоназоваването и разбираемостта на говора във възрастта 3;0-4;5 (собствено изследване)
Обобщение
– Снижено зрение (амблиопия, страбизъм, астигматизъм и др.) и реч споделеното внимание
– Нарушения на зрителните функции и жестовете за посочване и пантомима
– Нарушения на зрителните функции и графизъм
– Нарушения на зрителните функции и писане
– Нарушения на зрителните функции и четене
– Нарушения на зрителните функции и нарушения на математическите умения
Обобщение
– Чек лист за деца със снижено зрение
– Събиране и интерпретиране на данните за ранното двигателно и комуникативно развитие на детето в логопедичната практика в Българи
– Оценка на двигателното състояние на лицата с комуникативни нарушения в България
– Оценка на нарушенията на зрителното функциониране на лицата с комуникативни проблеми в България
Обобщение
ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА
РЕЧНИК И УКАЗАТЕЛ НА ТЕРМИНИТЕ

автор: колектив, цена 20.00 лв

KORITZA sbornik 2013_150pxlСборник с доклади от Международна Конференция “Четене и Дислексия”, Aлбена’ 2013
Proceedings of International Conference “Reading and Dyslexia”, Albena’ 2013
СЪДЪРЖАНИЕ
Взаимовръзки между скоростта на четене, дискриминацията на прозодични модели, фонологичното осъзнаване и скоростта на назоваване
Катерина Щерева
Relationship between reading speed, discrimination of prosodial models, phonological awareness and speed of naming
Katerina Shtereva
The formation of intonational reading in schoolers with speech disorders
Lyudmila Tishina, Eva Artemova
Дизорфография: когнитивный аспект исследования
Наталья Шарипова
Disorthography: cognitive aspect of research
Natalia Sharipova
Развитие на графичните умения при деца от предучилищна възраст: невропсихологичен анализ
Нели Василева
Development of the graphic skills in children from pre-school age: a neuropsychological analysis
NeliVasileva
Ергономични подходи при обучаване на деца с дислексия
Красимира Станева, Емил Маринов
Ergonomics solutions for education of children with dyslexia
Krasimira Staneva, Emil Marinov
Четивни способности при деца в начална училищна възраст
Антоанета Калонкина, Йорданка Лалова, Лили Пирова, Божидар Димитров
Reading abilities in early school-age children
Antoinette Kalonkina, Yordanka Lalova, Lilly Pirova,
BozhidarDimitrov
Преодоляване на пречките за разбиране при четене у хора с разстройства от аутистичния спектър
Юрий Янакиев
Overcoming obstacles to reading comprehension in people with autistic spectrum disorders
Youri Ianakiev
Development of visual-spatial perception in pre-school children as the prevention of dyslexia
Sarmīte Tūbele
Сензорни нарушения при деца с дислексия
Емил Маринов
Sensory deficits in children with dyslexia
EmilMarinov
Логопедичен речник на термините, употребявани във връзка с нарушенията на четенето и писането

автор: проф. Юлияна Стоянова    цена: 22.00 лв.

НАРУШЕНИЯ НА ПИСМЕНАТА РЕЧ

цена: 23.00 лв.

Автор: д-р Росица Йосифова

Цена: 25.00 лв. Автор: д-р Росица Йосифова

Цена 22.00 лв. Автор: д-р Росица Йосифова

Цена: 15.00 лв. Автор: д-р Янис Вогиндрукас КНИГАТА Е ИЗЧЕРПАНА

Цена: 20.00 лв. Автор д-р Жан-Марк Кремер КНИГАТА Е ИЗЧЕРПАНА

Цена: 19.00 лв. Автор: д-р Екатерина Тодорова КНИГАТА НА ЕКАТЕРИНА ТОДОРОВА Е ИЗЧЕРПАНА!

Цена 15.00 лв. Автор: Иванка Кърпачева КНИГАТА Е ИЗЧЕРПАНА

Сборник на НСЛБ Цена 15.00 лв. КНИГАТА Е ИЗЧЕРПАНА

Сборник на НСЛБ Цена 15.00 лв. КНИГАТА Е ИЗЧЕРПАНА

Сборник на НСЛБ Цена 15.00 лв. КНИГАТА Е ИЗЧЕРПАНА

Сборник на НСЛБ Цена 15.00 лв. КНИГАТА Е ИЗЧЕРПАНА

Месечен Бюлетин “Пътища към Четенето” Единична цена 2.00 лв.

    

Comments are closed.